เทศบาลตำบลตันหยงมัส

1 ถนนพระยาระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130
โทรศัพทร์ : 0-7367-1364 โทรสาร : 0-7367-1864
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : tassabantanyongmat@gmail.com

>